Zapłodnienie in vitro

AOK Nordost oferuje finansowanie leczenia niepłodności z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojowego. Pary podejmujące leczenie mogą otrzymać teraz łącznie dofinansowanie w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów.

Finansowanie prokreacji wspomaganej następuje dwutorowo: po pierwsze, na podstawie przepisów ustawowych, po drugie, na podstawie statutu AOK Nordost (ponadto, istnieją jeszcze programy finansowe poszczególnych landów i związany z nimi program federalny, wymagają jednak miejsca stałego zamieszkania na terenie danego landu).

Finansowanie na podstawie ustawy

Na podstawie niemieckiego Kodeksu Socjalnego i przepisów wykonawczych kasy chorych zobowiązane są do częściowego refundowania kosztów wspomaganej prokreacji.

Dofinansowanie leczenia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

 • Osoba ubezpieczona jest w niemieckiej kasie chorych.
 • Kasa chorych odpowiada za procedurę in vitro wyłącznie odnośnie swojego ubezpieczonego i finansuje:
  • w przypadku kobiety: 
    - obowiązkowe poradnictwo odnośnie: medycznych, psychicznych i społecznych aspektów procedury in vitro, ryzyka zdrowotnego, obciążeń fizycznych i psychologicznych, innych dróg do posiadania własnego dziecka (np. adopcja),
    - pozaustrojowe zabiegi związane z połączeniem komórki jajowej i nasienia;
  • w przypadku mężczyzny: 
    - obowiązkowe poradnictwo na temat ryzyka genetycznego i nieprawidłowego rozwoju płodu w metodzie ICSI,
    - procedury związane z pobraniem, badaniem, przygotowaniem nasienia, łącznie z jego kapacytacją oraz konieczne badania laboratoryjne.
 • Konieczność wspomaganej prokreacji stwierdzona została przez lekarza (tzn. inne środki, jak stymulacja hormonalna, nie są w danym przypadku możliwe bądź wystarczające).
 • Oczekiwanie powodzenia podjętego leczenia jest uzasadnione.
 • Komórki rozrodcze pochodzą od pary starającej się o dziecko.
 • Para starająca się o dziecko jest małżeństwem.
 • Para odbyła sesję poradnictwa rodzinnego z innym lekarzem niż prowadzący leczenie (nt. medycznych i psychospołecznych zagadnień terapii, w tym na temat innych opcji leczenia, adopcji, ryzyka związanego z leczeniem) i otrzymała skierowanie na leczenie.
 • Oboje partnerzy muszą mieć co najmniej 25 lat, limit wieku dla kobiet wynosi 40 lat, dla mężczyzny 50 lat. Kryteria wieku muszą być spełnione pierwszego dnia cyklu leczniczego.

Finansowaniem objęta jest w danym przypadku jedna z następujących metod regulacji zapłodnienia: 

 • Inseminacja na cyklu naturalnym: 8 prób.
 • Inseminacja po stymulacji hormonalnej: 3 próby.
 • IVF (In vitro fertilization): 3 próby.
 • Transfer gamet wewnątrz jajowodów GIFT: 2 próby.
 • Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika: 3 próby.

Finanansowaniem objęte są następujące procedury: badania laboratoryjne, badanie i przygotowanie nasienia, stymulacja hormonalna, badanie ultrasonograficzne, pobranie komórek jajowych, połączenie komórek jajowych i plemników, inseminacja, transfer zarodka, transfer gamet, poradnictwo.

Finansowanie nie obejmuje świadczeń indywidualnych wykraczających poza zapłodnienie pozaustrojewe, np.: kriokonserwacja nasienia, komórek jajowych, zarodków.

Kasie chorych należy przedstawić plan leczenia do zatwierdzenia przed przystąpieniem do pierwszego cyklu leczniczego.

Finansowanie w programie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych, resztę ponoszą małżonkowie.

Finansowanie na podstawie statutu AOK Nordost

Niezależnie od tego programu, AOK Nordost, na podstawie swojego statutu, oferuje dodatkowe finansowanie leczenia niepłodności z zastosowaniem zapłodnienia pozaustrojewego. Pary podejmujące leczenie mogą otrzymać teraz łącznie z obu programów dofinansowanie w wysokości nawet do 100% poniesionych kosztów przy zastosowaniu jednej z dwóch metod:

 • Klasyczne zapłodnienie in vitro (IVF – In Vitro Fertilization) – refinansujemy udział własny ubezpieczonego w pierwszych trzech cyklach.
 • Docytoplazmatyczna iniekcja plemnika - (ICSI - Intracytoplasmic Sperm Injection) – refinansujemy udział własny ubezpieczonego w pierwszych trzech cyklach.

Refinansowanie przez AOK Nordost udziału własnego ubezpieczonego pomniejszone jest o kwotę dofinansowania oferowaną przez landy swoim mieszkańcom. W przypadku mieszkańców Berlina i Meklemburgii-Pomorza Przedniego należy uwzględnić dofinansowanie oferowane przez te kraje związkowe.

Warunki skorzystania z finansowania.

 • Oboje małżonkowie muszą być ubezpieczni w AOK Nordost.
 • Przed podjęciem terapii należy uzyskać od AOK zgodę na plan leczenia.
 • Finansowanie następuje jako zwrot poniesionych kosztów na podstawie oryginalnych rachunków.
 • Jeżeli istnieją programy regionalne oferujące finansowanie in vitro, należy z nich skorzystać. AOK pomniejszy swój udział w finansowaniu terapii o kwoty oferowane w programach regionalnych (np. oferowane w Berlinie, Meklemburgii-Przedmorzu).
 • Świadczenia medyczne, które nie zaliczają się bezpośrednio do procedury IVF / ISCI (np. techniki płukania nasienia, kriokonserwacje), nie będą sfinansowane przez AOK Nordost. Ocena dokonywana jest przez dział fachowy AOK Nordost.
 • Leki, które nie stoją w bezpośrednim związku z technikami IVF / ISCI albo ustawowo wyłączone zostały z koszyka świadczeń, nie będą sfinansowane przez AOK Nordost (np. środki przeciw infekcjom grzybiczym). Ocena dokonywana jest przez dział fachowy AOK Nordost.
 • Nie są objęte finansowaniem kasy chorych: preparaty witaminowe, minerały, suplementy diety, inne środki i preparaty nie związane bezpośrednio z procedurą medyczną (środki higieny intymnej).
 • Finansowanie statutowe AOK Nordost obejmuje 3 cykle zapłodnieniowe. Dalsze próby nie mogą być sfinansowane.

Pytania

Dalsze informacje można uzyskać w oddziale AOK albo pod numerem telefonu:
0 800 265080 37432 (na terenie Niemiec)
0049 991 2772 37432 (dzwoniąc z Polski)
+49 15254646862