Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Jak i gdzie można ubezpieczyć się w Niemczech? AOK proponuje rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb.

W Niemczech istnieje powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego, którym objęte są również osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. W systemie ubezpieczenia zdrowotnego można wybierać pomiędzy ustawowymi kasami chorych (GKV) i prywatnymi towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych (PKV). Prawo wyboru mają w szczególności osoby, których dochody przekraczają 49.500 euro, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz większość urzędników. Pozostałe osoby podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu w jednej z kas chorych, których w chwili obecnej jest około 150.

Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie kasy chorych pobierają składkę w tej samej wysokości. Jeżeli środki finansowe, którymi dysponuje poszczególna kasa chorych nie są wystarczające, to może ona pobierać składkę dodatkowo, którą obciążany jest bezpośrednio ubezpieczony. Kasy AOK w chwili obecnej nie pobierają dodatkowych składek.

O atrakcyjności poszczególnych kas chorych decyduje zatem przede wszystkim poziom obsługi oraz atrakcyjność świadczeń dodatkowych, takich jak kursy zdrowotne lub dodatkowe programy profilaktyczne. Zasadniczo zakres oferowanych świadczeń w około 95% jest we wszystkich kasach jednakowy i podlega regulacjom ustawowym.

Zasady obowiązujące w przypadku podjęcia pracy w Niemczech przez obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Zasady związane z zabezpieczeniem socjalnym w kontekście zatrudnienia transgranicznego zostały uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku transgranicznego podejmowania pracy, do najistotniejszych należy zaliczyć następujące zasady zawarte w tych rozporządzeniach:

1) Wszystkie osoby podlegające pod przepisy tych rozporządzeń mają równe prawa i powinny być w innych państwach członkowskich traktowane tak, jak osoby podlegające bezpośrednio pod system zabezpieczenia społecznego danego państwa.

2) Osoba, która na terenie jednego państwa członkowskiego wykonuje pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą podlega przepisom tego państwa członkowskiego. Wyjątki od tej zasady dotyczą tylko pracowników delegowanych lub samodelegowania oraz wykonywania pracy w dwóch lub wielu krajach członkowskich jednocześnie. Zasady, według których te wyjątki są możliwe, zostały określone w rozporządzeniu.

Kierując się opisanymi powyżej zasadami w celu ustalenia zakresu, w jakim pracownicy z Polski przybywający do pracy w Niemczech będą podlegać przepisom prawa niemieckiego, ważne jest, aby ocenić następujące kryteria:

  • dotychczasowy status ubezpieczonego w Polsce
  • wymiar zatrudnienia lub działalności gospodarczej w Niemczech oraz ewentualnie w Polsce
  • ewentualnie miejsce zamieszkania zatrudnionego/prowadzącego działalność gospodarczą
  • ewentualnie siedzibę pracodawcy

Indywidualna ocena pojedynczych przypadków jest o tyle konieczna, że podleganie pod przepisy niemieckie może prowadzić w wybranych przypadkach do utraty prawa do świadczeń (np. przy zatrudnieniu w formie Minijob) lub w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy w dwóch lub wielu krajach do zmiany obowiązków po stronie pracodawcy w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Prosimy zwrócić uwagę, że niedopełnienie formalności może mieć również wpływ na współubezpieczonych członków rodziny, o ile nie mają oni własnego tytułu do ubezpieczenia.

Chętnie udzielimy Państwu porad na temat możliwości ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgnacyjnego w Niemczech. Prosimy o kontakt.