Ubezpieczenie rodzinne w Niemczech

Ubezpieczenie rodzinne w Niemczech

Dbamy również o zdrowie Twojej Rodziny. Tutaj znajdziesz informacje na temat ubezpieczenia rodzinnego w AOK.

W ramach Państwa ubezpieczenia w AOK możliwe jest również bezpłatne ubezpieczenie rodzinne dla członków Państwa rodziny. O tym, według przepisów którego państwa, Niemiec czy Polski, ubezpieczenie to może zostać zrealizowane, decyduje zwyczajowe miejsce zamieszkania lub pobytu.

Ubezpieczenie rodzinne osób zamieszkujących zwyczajowo na terytorium Niemiec

W ramach Państwa ubezpieczenia w AOK możliwe jest w oparciu o przepisy niemieckie również bezpłatne ubezpieczenie rodzinne członków Państwa rodziny, tzn. małżonków, dzieci oraz partnerów życiowych z zalegalizowanych związków osób tej samej płci („Eingetragene Lebenspartnerschaft”). W szczególności ubezpieczeniem rodzinnym mogą być objęte następujące osoby:

  • małżonkowie i partnerzy życiowi 
  • wszystkie dzieci do 18. roku życia (dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci objęte opieka). Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ewentualne przerwy w nauce na odbycie służby wojskowej lub służbę cywilną mogą przedłużyć okres ubezpieczenia o czas trwania przerwy.
  • dzieci do 23 roku życia, które nie mają własnych dochodów.
  • dzieci niepełnosprawne w rozumieniu przepisów IX Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX), o ile niepełnosprawność została stwierdzona w czasie trwającego już ubezpieczenia rodzinnego.

Podstawowym warunkiem objęcia członków Państwa rodziny ubezpieczeniem rodzinnym według przepisów prawa niemieckiego jest fakt, iż nie posiadają oni własnego tytułu do ubezpieczenia w Niemczech lub w Polsce (np. praca, emerytura lub renta) oraz zamieszkują zwyczajowo na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Jedynie w przypadku pracowników przygranicznych, można objąć niemieckim ubezpieczeniem rodzinnym również osoby, które nie zamieszkują na terenie Niemiec.

Ponadto warunkiem objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonków, dzieci oraz partnerów jest to, że nie uzyskują oni dochodów wyższych niż 365 euro miesięcznie. Do tego zalicza się wszelkie możliwe źródła dochodu, np. z wynajmu lokali. Ubezpieczenie rodzinne możliwe jest jednak również w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 400 euro miesięcznie i uzyskiwany jest z pracy w formie Minijob.

W celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku niemieckim.

Do wniosku prosimy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu, aktu ślubu oraz aktów urodzenia członków Państwa rodziny. Jeżeli chcecie Państwo ubezpieczyć małżonkę lub małżonka, to prosimy o załączenie zaświadczenia o dochodach lub rencie/emeryturze. W przypadku zgłoszenia dzieci, prosimy również o załączenie zaświadczeń o nauce.

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które zamieszkują na terytorium Niemiec, mają pełne prawo do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. W czasie pobytu na terenie Polski osoby te mają prawo do świadczeń w zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach. W tym celu wydana zostanie karta ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC).

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które są członkami rodziny pracownika przygranicznego, mają pełne prawo do świadczeń zarówno w ramach niemieckiego jak i polskiego systemu opieki zdrowotnej. W tym celu otrzymają one zarówno kartę ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC), jak i formularz E 109, który należy zarejestrować w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie tego formularza Narodowy Fundusz Zdrowia poświadczy na piśmie prawo do korzystania do świadczeń na terenie Polski.

Ubezpieczenie rodzinne osób zamieszkujących zwyczajowo na terytorium Polski

Jak przedstawiono powyżej, prawo do ubezpieczenia rodzinnego według przepisów prawa niemieckiego mają tylko członkowie rodzin zamieszkujący na terenie Niemiec oraz członkowie rodzin pracowników przygranicznych.

Mieszkający na terenie Polski członkowie rodzin – osób zatrudnionych w Niemczech – mają prawo do bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego według przepisów obowiązujących w Polsce, a co za tym idzie również pełen dostęp do systemu opieki zdrowotnej na terenie Polski. Ubezpieczeniem rodzinnym mogą zostać objęte następujące osoby, o ile nie mają one własnego tytułu do ubezpieczenia:*

  • dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku,
  • małżonkowie – ale nie konkubenci,
  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dla osób tych AOK wystawi formularze E 109, które muszą zostać zarejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie tego formularza Narodowy Fundusz Zdrowia poświadczy na piśmie pełne prawo do korzystania ze świadczeń na terenie Polski.

W czasie pobytu na terenie Niemiec osoby te mają prawo do świadczeń w takim zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach.

W celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku niemieckim.

 

* Więcej informacji na temat ubezpieczenia i świadczeń zdrowotnych w Polsce znajdziecie Państwo na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, Vademecum 2011: Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.