Nowe zwolnienia lekarskie

Nowe zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór zwolnienia lekarskiego w Niemczech. Zmiana ma na celu uproszczenie procedury przyznawania zasiłku chorobowego. Wypłata zasiłku będzie teraz możliwa na podstawie informacji zawartych na zwolnieniach lekarskich i nie będzie konieczne wypełnianie przez lekarza dodatkowych formularzy tzw. Auszahlschein, jak miało to miejsce do końca 2015 roku. Wzór nowego zwolnienia można obejrzeć tutaj.

Ubezpieczony będzie otrzymywał 3 egzemplarze zaświadczenia o niezdolności do pracy: dla pracodawcy, dla kasy chorych oraz dla siebie. Lekarz będzie każdorazowo określał numery chorób oraz prognozowany dalszy czas niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy będzie wypłacany wstecz do dnia wystawienia ostatniego zwolnienia lekarskiego bądź – w przypadku zakończenia leczenia – do ostatniego dnia niezdolności do pracy.

Jeżeli okres niezdolności do pracy przedłuża się, bardzo ważny jest nieprzerwany ciąg zwolnień lekarskich, który to dokumentuje. Kolejne zaświadczenie o niezdolności do pracy powinno być wystawione przez lekarza najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym kończy się aktualne zaświadczenie. W przypadku zwłoki w przedłożeniu zwolnienia lekarskiego kasie chorych (do 7 dni od dnia wystawienia) albo w przypadku zaistnienia przerw pomiędzy udokumentowanymi okresami niezdolności do pracy może dojść do utraty zasiłku chorobowego.

W związku ze zmianą ustawy zasiłek chorobowy będzie teraz przysługiwał od dnia stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy, a nie – jak do tej pory – od dnia następnego.  Poprawi to sytuację osób, które z powodu tego samego schorzenia regularnie opuszczają pojedyncze dni w pracy (np. osoby poddawane dializowaniu).